Luật đất đai 2024 vừa được Quốc hội thông qua có nhiều điểm mới trong thực hiện thu hồi đất, định giá đất theo nguyên tắc thị trường, cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ khi không vi phạm pháp luật về đất đai.

Sáng 18/1/2024, Quốc hội thông qua Luật đất đai sửa đổi với 16 chương, 260 điều. Luật Đất đai sửa đôi có hiệu lực thi hành từ 1/1/2025.

TỪ NGÀY 1/1/2026, BẢNG GIÁ ĐẤT (ĐIỀU 159) SẼ ĐƯỢC CÔNG BỐ HÀNG NĂM

 • Hàng năm, UBND có trách nhiệm trình HĐND quyết định, điều chỉnh, sửa đổi bỗ sung bảng giá đất để công bố. Còn Luật Đất đai 2013 quy định định kỳ 5 năm công bồ bảng giá đất
 • Bảng giá đất mới được áp dụng từ ngày 1/1 của năm tiếp theo

NGUYÊN TẮC ĐỊNH GIÁ ĐẤT (ĐIỀU 158)

 • Phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường
 • Tuân thủ đúng phương pháp, trình tự, thủ tục định giá đất
 • Bảo đảm trung thực, khách quan, công khai, minh bạch
 • Bảo đảm tính độc lập giữa tổ chức tư vần xác định giá đất, Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và cơ quan hoặc người có thảm quyền quyết định giá đất
 • Bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư.

CẤP SỔ ĐỎ CHO ĐẤT KHÔNG GIẤY TỜ (ĐIỀU 138)

 • Không vi phạm pháp luật về đất đai
 • Không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyên
 • Sử dụng đất trước 1/7/2014, được xã xác nhận không có tranh chấp

BỐN PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ ĐẤT (ĐIỀU 158)

 • Phương pháp so sánh: Điều chỉnh mức giá của các thửa đất có cùng mục đích sử dụng đất, tương đồng
 • Phương pháp thu nhập: Lầy thu nhập ròng bình quân năm trên một diện tích đất chia cho lãi suất tiền gửi tiết kiệm bình quân với kỳ hạn 12 tháng
 • Phương pháp thặng dư: Lây tổng doanh thu phát triển ước tính trừ đi tổng chỉ phí phát triển ước tính của thửa đất, khu đất trên cơ sở sử dụng đất có hiệu quả cao nhất
 • Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất: Lấy giá đất trong bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh giá đất

10-chinh-sach-lon

32 TRƯỜNG HỢP NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT (ĐIỀU 79) ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

 • Xây dựng công trình giao thông
 • Xây dựng công trình thủy lợi
 • Xây dựng công trình năng lượng
 • Xây dựng chợ dân sinh, chợ đầu mồi
 • Xây dựng khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng
 • Xây dựng cơ sở văn hoá, di tích lịch sử – văn hóa

Luật Đất đai 2024 còn quy định nhiều trường hợp khác nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội.

THỎA THUẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (ĐIỀU 127)

 • Dự án nhà ở thương mại thì chỉ được thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất ở
 • Nhà đầu tư lựa chọn phương án nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không đề xuất thu hồi đất

CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG KHU DÂN CƯ (ĐIỀU 116)

 • Đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở hoặc chuyển mục đích sử dụng các loại đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân là quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được cơ quan có thâm quyền phê duyệt.

QUYỀN LỰA CHỌN HÌNH THỨC TRẢ TIỀN THUÊ ĐẤT (ĐIỀU 30)

 • Tổ chức, cá nhân sử dụng đất có quyền lựa chọn hình thức trả tiền thuê đất: “trả tiền thuê đất hằng năm” hoặc “trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê”

KHUYẾN KHÍCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THỰC HIỆN TẬP TRUNG ĐẤT ĐỂ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP (ĐIỀU 192)

 • Dồn điền, đổi thửa nhằm tập trung đất để sản xuất nông nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm

THU HỒI ĐẤT NẾU KHÔNG THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỚI NHÀ NƯỚC (ĐIỀU 81)

 • Luật Đất đai 2024 quy định rõ các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai. Trong đó quy định người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước thì sẽ bị thu hồi đất.

Theo: Nguoiquansat.vn

Phúc Trịnh

Phúc Trịnh - Nhà tư vấn, môi giới bất động sản chuyên nghiệp tại Quảng Ngãi. Liên hệ với tôi qua số: 0888 268 568 - Youtube: Phúc Trịnh BĐS