Trên cơ sở ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 356/HĐND-KTNS ngày 21 tháng 12 năm 2022; theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 6858/TTr-STMMT ngày 31 tháng 12 năm 2022; ý kiến thẩm định của Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo số 283/BC-STP ngày 31 tháng 12 năm 2022 và thống nhất của các thành viên UBND tỉnh.

  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Bảng giá số 2, Bảng giá đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 – 2024) kèm theo Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 08/6/2020, Quyết định 64/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 và Quyết định 47/2022/QĐ-UBND ngày 07/12/2022 của UBND tỉnh.  (Chi tiết Bảng giá đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 – 2024) được sửa đổi, bổ sung kèm theo)
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2023.
  • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

bang-gia-dat-tinh-quang-ngai

Bảng giá đất tỉnh Quảng Ngãi 2023

Tham khảo thêm các bảng giá đất tỉnh Quảng Ngãi khác

Phúc Trịnh

Phúc Trịnh - Nhà tư vấn, môi giới bất động sản chuyên nghiệp tại Quảng Ngãi. Liên hệ với tôi qua số: 0888 268 568 - Youtube: Phúc Trịnh BĐS